"Pamäť Trenčína"
Všetkopis Trenčína 
Predprítomný, v dnešnom stave zahrnutý, doterajší vývoj a stav mesta, zrejmý aj skrytý.
   Je .
Obsah

Posledná zmena:
TRENCYKLOPÉDIA  čiže  α-Ω o Trenčíne   je tiež  "Pamäť Trenčína" aj  "Všetkopis Trenčína", je skromnou encyklopédiou o tomto meste, ideálne v konečnom stave zhrnujúcou základné znalosti o minulosti Trenčína členené do tém podľa štruktúry obsahu.
TRENCYKLOPÉDIA   súvisí s materskou stránkou TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne (aktuálne na adrese www.trencan.6f.sk) od ktorej je odvodená a často na ňu priamo odkazuje.
TRENCYKLOPÉDIA   má obsah členený podľa podrobnej tematickej štruktúry, nie podľa abecedného poriadku hesiel; jej obsahom sú buď priamo obsahy hesiel, alebo odkazy na iné diela. Cieľom je obsah, nie forma. Vyjadrenie je predovšetkým textové; zobrazenia (ak nejde o prvotne obrazové vyjadrenie, napr. mapy) sú doplňujúce, druhotné,  ak vôbec sú.
Súčasný stav poznania aj týchto stránok nie je nemenný, ani úplný, ani ukončený, a ani nikdy nebude.
Spravidla tu sú iba uskutočnené veci. Nie sú tu aktuálne zprávy o živote mesta v prítomnosti - záujemcov o ne odkazujeme na stránky mestského úradu, miestne noviny a kultúrne nasmerované internetové stránky www.trencianskyterajsok.sk.
Tiež Wikipédia v príslušnom hesle poskytuje základné zprávy o meste v známej štruktúre spôsobom "kto čo pridá" s redakciou bez definovanej väzby na predmet.
Známa dvojdielna Vlastivedná monografia Trenčín (*1993; *1997) napriek nedohotoveniu (†2010), nekoncepčnej štruktúre a chýbajúcim opravám chýb je nenahraditeľným zdrojom mnohých cenných poznatkov o minulosti Trenčína; TRENCYKLOPÉDIA   na jej myšlienku aj obsah voľne nadväzuje a odkazuje naň práve tak, ako aj na príslušné ďalšie vydané diela.
S témou Trencyklopédie súvisí aj na papieri v r. 2015 vydaná 28 stranová brožúrka "Čo bolo v Trenčíne" (ISBN 978-80-971965-1-6).
TRENCYKLOPÉDIA   (*2016) aj TRENČAN (*2008) sú internetové stránky vytvárané dobrovoľnou neplatenou prácou; ako v každom ľudskom diele, aj tu sú chyby a omyly možné.
Tvorivé príspevky od obecenstva, spolupráca alebo pomoc, ba čo i len pripomienky, sú vítané.
Autor Trencyklopédie, jej názvu, znaku, koncepcie, štruktúry aj obsahu je Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2016; prípadné odlišné autorstvo zahrnutých samostatných diel je v príslušných dielach výslovne uvedené. Adresa: bebece999(zavinaac)gmail(boddka)com
TRENCYKLOPÉDIA  bola založená 1.11.2016 na základoch položených 9.marca 2008 internetovými stránkami TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne,s obsahom vznikajúcim ešte skôr.
Pod ochranou Autorského zákona je toto dielo aj v ňom zahrnuté jednotlivé samostatné diela. Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Táto stránka sama osebe nepoužíva "koláčiky" - "cookies" ani javascript ktorý by mal užívateľovi skrytú funkčnosť; čo prípadne pridá poskytovateľ umiestnenia stránky, je len v jeho pôsobnosti.

ZÁKLADNÉ TEMATICKÉ OKRUHY:             MESTO (hmotné zariadenia)             OBYVATEĽSTVO             VEREJNÝ ŽIVOT (inštitúcie, školstvo, kultúra, šport, ...)             HOSPODÁRSTVO (pôdne, výrobné, služby vč. obchodu)             HRAD (samostatná jednotka spojená s mestom)             PRÍRODNÉ POMERY (a ich premeny)
=== OBSAH: ===      Aktuálne naplnené sú iba Zvýraznené položky ! Odporúčaný spôsob používania: vybranú položku obsahu otvoriť si v novom paneli, záložke, ušku, či okne (pravým tlačidlom myši - "otvoriť odkaz v novom..."). MESTO (hmotné zariadenia):         Zástavba:                 Stavebný vývoj, jeho história, časový vývoj                 Pripojené obce                 Datovanie zástavby                 Stavebné technológie, materiály, prvky a koncepcie, ich časový vývoj                 Štvrte                 IBV (individuálna bytová výstavba)                 HBV (hromadná bytová výstavba)                 KBV (komplexná bytová výstavba)                 Sídliská                 Domy                 Priemyslové zariadenia a areály                         Komíny (priemyselné)                 Vojenské zariadenia a areály                 Zdravotnícke zariadenia a areály                 Školy, školské zariadenia a areály                 Kultúrne zariadenia                 Športové zariadenia                 Kostoly, kaplnky, sochy, kríže, a iné cirkevné zariadenia                 Parky                 Pamätníky                 Sochy                 Opevnenia         Ulice         Miestne názvy         Plánovanie a regulácia výstavby         Urbanizmus mesta         Architektúra stavieb a významné objekty         Zobrazenia, mapy a plány mesta a jeho častí         Verejné zariadenia:                 Verejné budovy a stavby                 Cintoríny                 Popraviská                 Dopravná sieť:                         Cesty                         Pošta                         Autobusová doprava - MHD                         Železnica                         Iná (vodná, vzdušná,...)                 Vodovod                 Odkanalizovanie                 Regulácia tokov                 Energetické rozvody:                         Elektrina                         Plyn                 Križovania:                         Brody                         Mosty cestné                         Mosty železničné         Pripojenia mesta (vonkajšie):                 Cestná doprava                 Vodná doprava                 Železničná doprava                 Letecká doprava                 Spoje drôtové:                         Telegrafné                         Telefónne                         Diaľkové                         Optické                 Spoje bezdrôtové (duplexné):                         Rádioreléové, diaľkové, špecializované                         Rádiotelefónne (cb, mobilná telefónia) OBYVATEĽSTVO:         Obyvateľstvo         Čelní predstavitelia mesta         Čestní občania         Ocenené osoby (zaslúžilí občania, čestné hroby)         Ľudia - známe osoby         Súpisy a adresáre         Spoločenský vývoj         Národopis VEREJNÝ ŽIVOT:         Špecifiká mesta (znak, farby, výsady, listiny, tradície, ...)         História, udalosti (dejiny, krátkodobé, dlhodobé premeny)                 Historický kalendár                 Legendy a historické povesti         Historický výskum vč. archeológie, jeho spracovanie (historiopis        literatúra)                 Archeologické nálezy         Historické zbierky dvoj- aj trojrozmerné (archívy, múzeá, ...)         Odovzdávanie (tradícia) histórie         Pamiatky a ich udržiavanie         Inštitúcie, diela a činitelia pamäti mesta a jeho výskumu         Inštitúcie nadmiestneho významu (výstavy, festivaly, ...)         Vonkajšie vzťahy mesta (družobné či partnerské mestá, ...)         Verejná správa miestna aj štátna, archívy         Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť         Cirkvi a ich spolky         Politické zoskupenia (politické strany, hnutia, Národná fronta; masové: PO, ČSM - SZM, HM, BSP, ...)         Odbory (ROH, ...)         Ozbrojené sily (armáda, občianska garda, Ľudové milície)         Branné a polovojenské organizácie (Sokol, Hlinkova garda, Zväzarm, ...)         Civilná obrana (CO, CPO, ...)         Hasičstvo         Červený kríž        Funkcionári         Školstvo         Školstvo základné         Školstvo stredné         Školstvo vysoké         Školstvo učňovské         Mimoškolská výchova a vzdelávanie (školy hudobné, jazykové, ...)                 Podnikové vzdelávanie                 Dôchodcovské vzdelávanie                 Školské družiny                 Záujmové školské krúžky                 Detské jasle                 Detské škôlky         Knižnice         Kiná         Divadlá         Múzeá         Galérie         Tlač pravidelná: noviny, časopisy         Tlač nepravidelná: vydavateľstvá, kníhkupectvá, antikvariáty         Hromadné oznamovacie prostriedky (rádio, televízia, internet, ...)         Iné kultúrne inštitúcie         Spolky športové všeobecné         Horolezectvo         Turistika        Filatelia         Numizmatika         Filokartia         Šachisti         Esperanto         Spolky občianske ďalšie (vč. dôchodcov, študentov, žien, podporné, ROHácke, ...)         Spolky a záujmová činnosť (FEMKE, Slovenský kruh, MOMS, skauti, Orol, Sokol, Deutsche Akademie, ZČSSP, ...) HOSPODÁRSTVO: (pôdne, výrobné, služby vč. obchodu)         Hospodárstvo poľné         Hospodárstvo lesné         Hospodárstvo vodné         Urbárske spoločenstvá         Rybárstvo         Poľovníctvo         Včelárstvo         Holubárstvo         Záhradkárstvo         Drobnochovateľstvo         Výroba:                 Remeslá                 Cechy                Priemysel:                        Tehelne                        Liehovar a kvasnicová továreň Kornhauser a Herzka                         Titanit                         Ceipek                         Hunnia                         Dynamit Nobel                         Nobel Bickford                         Tiberghien fils, potom Merina                         Elektráreň                         Nehera, neskôr Odeva                         Prvá slovenská továreň na lietadlá                         Omnia                         Letecké opravovne                        Walter                        Organisation Todt                        Omnia                        Vorošilove závody                        Strojárne 9. mája                        TOS, potom TRENS         Služby (vč. obchodu):                 Peňažníctvo                 Obchody ...                 Hostince                 Trafiky ...                 Bytové hospodárstvo                 Družstevníctvo                 Doprava osobná aj tovarová                 Verejná doprava (MHD) HRAD (samostatná jednotka spojená s mestom):         Názvoslovie hradu         Vlastníci hradu         Stavebný popis hradu vč. jeho vývoja         Funkčný popis hradu         Udalosti PRÍRODNÉ POMERY (a ich premeny):         Povrch a jeho vývoj, využitie a pretváranie         Rastlinstvo (flóra)         Zvieratstvo (fauna)

= Pamäť Trenčína, Všetkopis Trenčína, Trencyklopédia, Trenčínológia, monografia Trenčín, Trenčínografia, Trenčínopédia,... - načo to? Nuž, vidím, že vymýšľať názvy prišlo do módy - najmä mladí, aj niektoré menšiny... - asi z pocitu, že keď vymyslia meno, akoby niečo skutočné vytvorili... akokoľvek sa mi to nepáči, nedá sa mi to zmeniť, nuž aby som neukrátil, tu niektoré podhadzujem; som Trenčínofil, historista, minulista, mobilný histopéd...


      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                 <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


SatorArepoTenetOperaRotas